מרץ 2021

הסדרת חובות עבר בגין שימושים חורגים 
 החודש נעסוק בשינוי המדיניות שהחילה רשות מקרקעי ישראל בנוגע לתשלומי עבר בגין שימושים חורגים.  
ראוי לציין כי תנאי לאישור תעסוקה חקלאית הינו הסדרת התשלום בעד תקופת העבר ועד מועד ההסדרה בפועל. 
כפי שיתואר להלן, מדיניות האכיפה הננקטת כעת פונה לטובת המבקשים להסדיר, והיא באה לידי ביטוי בין היתר, הן בהפחתת גיל הזכאות להנחה והן בשינוי בסדר העדיפות באכיפה.
 
ובמה דברים אמורים?
בעבר הגיל לזכאות במתן הזכות להקלה בהסדר עמד גיל פנסיה. כיום ובזכות מדיניות ההקלה, בעלי זכויות מגיל 62 ומעלה זכאים אף הם ליהנות מתנאי הסדרה מקלים. מדיניות תחול עד  ליום 31.12.2022  ובין היתר היא באה לידי ביטוי בין היתר בהפחתה של חובות עבר שנוצרו עד ליום 1.1.21  בתשלום של 5% מערך הקרקע (במקום 6%) עד מועד ההסדרה עבור תקופה של 4 שנים נכון ליום התשלום.  
כמו כן, ובאם תתבצע הסדרה גורפת הנערכת על ידי אגודת המושב, רמ"י תהיה מוסמכת להפחית את הסכום לתשלום של דמי השימוש בעד תקופת עבר בשיעור נוסף של 20%, בהתאם לתנאים שיקבעו על ידה. 
 
כאמור, ההסדרה לעיל, אינה ההקלה היחידה והיא מצטרפת למדיניות כוללת של אכיפה מקלה. 
בשנת 2020 פרסם משרד המשפטים שני מסמכים שעניינם הקלה במדיניות האכיפה ביחס לעבירות בנייה בישובים לא יהודים והקלה במדיניות ביחס לפעילות לא חקלאית המבוצעת ביישובים חקלאיים יהודים. בתמצית, ניתן לומר כי שני המסמכים מתווים מדיניות של הסדרה מקלה לפיה שימושי מגורים בשטח חלקת המגורים ירד לתחתית סדר העדיפות באכיפה אם לא היו הפרות נוספות בנחלה ושימושים בלתי ניתנים להסדרה.  
 
לעת עתה, ההקלות לעיל הן עד סוף דצמבר 2022 בהתייחס לשימושים חורגים הניתנים להכשרה מבחינתם מיקומם וגודלם.
ניתן לפנות אל משרדנו למידע נוסף.