הקמת תאים סולאריים על קרקעות רשות מקרקעי ישראל

 
 הקמת תאים סולאריים על קרקעות רשות מקרקעי ישראל
תחום האנרגיה הסולארית התעצם בשנים האחרות הן בשל ההיבט הסביבתי והן בשל ההיבט העסקי-כלכלי.
הדרישה להפקת חשמל על ידי אנרגיה סולארית נבעה מהצורך לעבור לאנרגיה מתחדשת ונקייה ולהוזלת תעריפי החשמל. בנוסף, הלחץ הציבורי שגבר לאור דרישת המושבים החקלאיים לקבלת היתר לשימוש בקרקעות רמ"י לצורך התקנת תאים פוטו-וולאטים הביאו את היועמ"ש להסדיר נושא זה בשיתוף עם משרד האוצר והאנרגיה, רמ"י ורשות החשמל.
לאור זאת, רשות מקרקעי ישראל קבעה הסדרים לצורך הקצאת קרקעות למיזמי אנרגיה מתחדשת בפרק משנה 7.3 לקובץ החלטות המועצה. שם נקבע בין היתר כי בין הרשות לבין החוכר או היישוב החקלאי ייחתם הסכם חכירה למטרה זו אשר תקופתו תהיה לתקופת המיזם וישולמו דמי חכירה מהוונים מלאים שיקבעו על פי שומה. כל אלו יחלו על מיזם המוקם כשימוש נוסף בקרקע ומבלי לפגוע בשימוש הקיים.
עוד קבעה רשות מקרקעי ישראל כי לצורך הקמת מיזם בתחום המשבצת החקלאית יחולו התנאים הבאים:
1.       הקצאת הקרקע למטרת הקמת המיזם במשבצת יישוב חקלאי מותנת בהסדרת גבולות הקבע של הישוב והסדרת השימושים הלא מוסדרים או לחילופין חתימה על מתווה הסדרה לרבות תשלום על שימושי העבר והעמדת ערבויות כנדרש.
2.       תותר הקצאת קרקע בשטח של עד 250 דונמים ליישוב וחקלאי ובישובים בתת אכלוס, שטח המיזם יהיה מותאם לאחוז אכלוס מספר הנחלות המתוכנן ביישוב, למעט מתקני אנרגיה על גגות.
3.       מיצה הישוב את מכסת השטח המותרת, מוסמכת ועדת משנה של רשות מקרקעי ישראל לאשר חריגה מהשטח המותר, אך בכפוף לבקשת החוכר בטרם קידום המיזם.
4.       אישור מיזם בשטח הגדול מ-125 דונמים יותנה בצמצום השטח המוחזק על ידי הישוב כקרקע זמנית או כקרקע עודפת, למעט ישובים המצויים בעוטף עזה או באזור קו העימות.
5.       לא תותר הכרת משנה של מקרקעי המיזם.
6.       לא יותר שימוש בחלקה א' לצורך המיזם, למעט הצבת מתקנים על גגות.
7.       היישוב החקלאי לא יהיה רשאי לשנות את ייעוד מקרקעי המיזם ו/או לנצלם לכל ייעוד אחר למעט עיבוד חקלאי.
כמו כן, תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014 מאפשרות התקנת מיתקן פוטו-וולטאי על גג מבנה ללא צורך בהיתר ובלבד שיחולו התנאים הבאים:
1.       המתקן יותקן לפי תקן ישראלי ת"י 62548.
2.       הספק המיתקן אינו עולה על 700 קילו ואט למבנה.
3.       המתן יותקן על גג מבנה שהוקם כדין ולא יבלוט מהיקף הגג, וכלל שהגג משופע יונח בצמוד לגג ככל שניתן.
4.       על גג המבנה נותר מקום להתקנת כל המתקנים האחרים הנחוצים על גג המבנה.
5.       הודעה על ביצוע התקנת המיתקן על פי תנאים אלו תימסר לרשויות בתוך 45 ימים ממועד ביצועה בצירוף אישור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך ואישור מהנדס מבנים.
לסיכום, תחום זה צומח במהירות, בקצב של כ-40% לשנה, ולכן איתו גם הכדאיות העסקית. מושבים יכולים לעשות שימוש בקרקעות הבלתי מנוצלות שברשותם עקב נטישת החקלאים את עיבוד האדמה ולהפיק מכך תועלת כלכלית וסביבתית כאחד. 
 
המידע המופיע בסקירה זו הינו מידע כללי בלבד ובכל מקרה ספציפי יש לקבל יעוץ משפטי מתאים