הסדרת הפרות בניה בקרקעות של רשות מקרקעי ישראל במגזר החקלאי

 
 הסדרת הפרות בניה בקרקעות של רשות מקרקעי ישראל במגזר החקלאי
ביום 17.6.2019 פורסם נוהל 90.07B שעוסק בהסדרת הפרות במגזר החקלאי, כלומר, הסדרת שימושים חורגים ובנייה חורגת, שנעשו בניגוד לתנאי חוזה המשבצת.
סעיף 8.9.4 בסימן ו' לקובץ ההחלטות של רשות מקרקעי ישראל קובע כי תנאי לביצוע עסקה הוא הסדרת שימושים לא מורשים בנחלה, לרבות תשלום בעד תקופת העבר ועד ההסדרה בפועל.
ההסדרה מטרתה להתאים את השימוש במקרקעין לתנאי החוזה והחלטות הרשות ונהליה באמצעות הפסקת השימושים שאינם מורשים, הסרתם או עריכת עסקה מתאימה עם רשות מקרקעי ישראל.
במסגרת הליך ההסדרה משתתפות מספר יחידות של רשות מקרקעי ישראל, לרבות יחידת המיפוי, מרחב השמירה, צוות עסקאות חקלאיות, שמאות וכספים, אשר בודקות את מצב הנחלה והשימושים בה.
לצד ביקור מטעם מפקח של רשות מקרקעי ישראל לבדיקת הנחלה, על המפר מוטל להגיש תצהיר לתמיכה בטענתו לגבי התקופה, ואסמכתאות שונות שרלוונטיות להסדרת הנחלה, כגון תשריט שנערך ע"י אדריכל, מדידת המבנים ועוד.
לאחר הגשת התצהיר וקביעת נתוני ההפרה על ידי רשות מקרקעי ישראל, המפר יקבל מכתב המפרט את השימושים שניתן להסדירם באמצעות עריכת עסקה, ואת השימושים שאינם ניתנם להסדרה ויש להסירם לחלוטין או להפסיק את השימוש האסור בהם.
במסגרת התחשיב שנערך, יהיה על בעל הנחלה לשלם 5% דמי שימוש עבור השימוש החורג בנחלה (למעט חריגים), ובדרך כלל לתקופה של 7 שנים לאחור, בהתאם להתיישנות.
זאת, בשונה מתביעה בגין שימושים חורגים, אשר במקרה זה שיעור דמי השימוש בגין שימוש שלא כדין במרכז הארץ יעמוד על 6% בהתאם לסעיף 7.4 לנוהל 90.07B, החלטת הנהלה 1243 מיום 17.11.2004, והוראת אגף שיווק וכלכלה של המנהל מס' 10א' מיום 20.9.2006.
הוראת השעה קובעת כי נוהל זה חל במקרים בהם הגיע בעל הזכויות לפנסיה, הסדרת השימושים עד ינואר 2021, ההוראה תחול על שימוש לפל"ח בלבד, וככל שהוא עומד במכסת השטח המותרת, בתנאי שלא ניתן בעניין פסק דין (אלא במקרים של ועדת פשרות). במקרים אלו, עבור מרבית תקופת ההסדרה, דמי השימוש יהיו בגובה 6%.
הסדרת הפרות הכוללות שימושים חורגים או בנייה שלא כדין יכולה להתקיים בשני מצבים- ללא נקיטת הליכים מצד רשות מקרקעי ישראל או לאחר נקיטת הליכים. בכל אחד מן המקרים, מומלץ להיוועץ בעורך דין שזהו תחום עיסקו.
 
המידע המופיע בסקירה זו הינו מידע כללי בלבד ובכל מקרה ספציפי יש לקבל יעוץ משפטי מתאים