יולי 2020

 מעמדה של פקודת ביזיון בית המשפט- פלילי או אזרחי?
 ברע"א 1437/20 גלובל גרין גרופ (אן דוד) בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה שוהם, שניתן ביום 27.5.2020, נדונה סוגיית סיווג בקשת רשות ערעור ב"גלגול שלישי" על החלטה לפי פקודת הבזיון- כפלילי או אזרחי.
 
בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט ננקטת לעיתים על ידי רשות מקרקעי ישראל במקרים בהם היא סבורה כי פסק הדין שניתן במסגרת הליך שניהלה כנגד נתבע- לא בוצע במלואו, ועל כן היא מבקשת מבית המשפט לפעול כנגד אוות נתבע ש"מפר", לטענתה, את פסק הדין.
 
הליך מכוח פקודת הבזיון מצוי "בתחום הדמדומים שבין הליך אזרחי 'רגיל' להליך פלילי. ההליך נושא אופי מיוחד באשר אינו מטיל אחריות פלילית אך גם אינו הליך אזרחי 'טהור' במובנו הרגיל" (רע"א 3888/04 שרבט נ' שרבט, [פורסם בנבו] פסקה 8 (14.12.2004)).
 
התחום האפור של פקודת הביזיון מתבטא גם באופן בו ניתן לערער על החלטה בעניין. הפסיקה קבעה כי מקום בו נעתר ביהמ"ש לבקשה למתן "צו המטיל עונש" לפי הפקודה רשאי בעל הדין אשר כלפיו מופנה הצו להגיש ערעור פלילי בזכות. לעומת זאת מקום בו נדחית בקשה לפי פקודת הבזיון ואף מקום בו מתקבלות טענות המבקש בחלקן אך לא מוטל במסגרת ההחלטה "צו המטיל עונש", סדרי הדין הרגילים נותרים בעינם ודרך ההשגה היא בבקשת רשות ערעור אזרחית.
 
לעמדת רשם בית המשפט (בדומה לעמדת הרשמת בבש"פ 505/14), כשמוגשת לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור ב"גלגול שלישי" על החלטה לפי פקודת הבזיון, השאלה תהיה האם הוטלה סנקציה מפורשת מכוח פקודת הבזיון על ידי אחת הערכאות שדנה בעניין – הערכאה הדיונית אשר דנה בבקשה או ערכאת הערעור הראשונה.
במקרה שבו הוטלה סנקציה כאמור על ידי אחת הערכאות תסווג בקשת רשות הערעור כפלילית ובמקרה שבו לא הוטלה סנקציה תסווג היא כאזרחית. לצורך סיווג ההליך לא בוחנים את הכותרת שניתנה להחלטה, אלא את מהותה ותוכנה.
 
בסיכומו של דבר, הבחינה תיעשה על פי התשובה לשאלה האם הוטלה סנקציה מפורשת מכוח פקודת הבזיון על ידי אחת הערכאות שדנה בעניין. במקרה שבו הוטלה סנקציה כאמור תסווג הבקשה כפלילית ובמקרה שלא הוטלה, כאזרחית.
 
          בברכה,
                                                                               עו"ד גדעון בן-אור וצוות המשרד